Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x
LOGOWANIE
ZAREJESTRUJ SIĘ

Infolinia: 665-26-26-26

e-mail: biuro@e-palety.com

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

 

Niniejszy Regulamin dotyczy serwisu internetowego "e-palety.com”, który określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę CEROMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Jeziorna 4, 62-023 Szczytniki, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000448117 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7811882865, REGON 302332464, adres mailowy: biuro@e-palety.com.

 

 1. Definicje

Pojęciom i określeniom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące definicje:

 1. Zleceniobiorca: podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: CEROMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Jeziorna 4, 62-023 Szczytniki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000448117 przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będący właścicielem serwisu internetowego.

 2. Zleceniodawca/Klient/Użytkownik: podmiot korzystający z usług oferowanych w serwisie internetowym: e-palety.com,

 3. Konsument: osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Nadawca: podmiot przekazujący/wydający kurierowi przesyłkę w celu zrealizowania usługi; Nadawca może być jednocześnie Zleceniodawcą,

 5. Usługa: usługa świadczona przez Zleceniobiorcę polegająca na generowaniu etykiety na przesyłkę oraz listu przewozowego umożliwiającego nadanie przesyłki u Kuriera oraz polegająca na organizacji usługi spedycyjnej, tj. zleceniu Przewoźnikowi wykonania usługi odbioru, przewozu, dostarczenia przesyłki,

 6. Kurier/Przewoźnik: przedsiębiorca zajmujący się przewozem przesyłek w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, w tym: GLS, DHL, Schenker, Gefco, Raben, Et logistik.

 7. List przewozowy/etykieta – dokument będący dowodem przekazania przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania usługi przewozowej przez Kuriera,

 8. Przesyłka – przygotowany przez Zleceniodawcę pakunek do odbioru przez Kuriera według zasad określonych w Regulaminie oraz zgodnie z wykazem parametrów przesyłek,

 9. Przesyłka pobraniowa - przesyłka, której warunkiem odbioru jest uiszczenie przez odbiorcę opłaty wskazanej przez nadawcę w liście przewozowym.

 10. Odbiorca – podmiot przyjmujący przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej usługi przewozowej,

 11. Cennik - aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej serwisu 
  www.e-palety.com uwzględniająca gabaryty przesyłek, miejsce dostawy, rodzaj przesyłki i inne okoliczności faktyczne lub prawne mające wpływ na realizację usługi spedycyjnej,

 12. Tabela opłat – tabela określająca opłaty dodatkowe w związku z nadaniem Przesyłki niezgodnej ze stanem deklarowanym w serwisie internetowym e-palety.com, a także określająca opłaty za określone w Tabeli opłat zdarzenia, takie jak np. puste podjazdy, dodatkowe magazynowanie Przesyłki, zwrot do nadawcy.

 13. Serwis internetowy/Serwis -  serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym e-palety.com za pośrednictwem którego dostępne są dla Użytkowników usługi wymienione w niniejszym regulaminie.

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu e-palety.com

 2. Każdy Użytkownik serwisu e-palety.com zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. Korzystanie z usług Serwisu uzależnione jest od uprzedniego zaakceptowania Regulaminu.

 4. Każde zlecenie wykonania usługi złożone Zleceniobiorcy jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, z którym Zleceniodawca ma obowiązek się zapoznać.

 5. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest aktualny regulamin świadczenia usług przewozowych przez przewoźników:

 • GLS: https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin

 • DHL: http://www.dhl.com.pl/pl/express/wyslij_przesylke/informacje_dodatkowe/terms_conditions.html

 • Schenker: https://www.dbschenker.com/resource/blob/482060/12824e75050cdc5b8bce845fab3cd629/warunki-s-wiadczenia-us%C5%82ug-krajowych-schenker-sp-z--o-o-data.pdf

 • Fedex: http://www.fedex.com/pl/domestic-services/terms/,

 • Et Logitsik: https://10ka.pl/download/geis-regulamin-etl.pdf

Regulaminy przewoźników są umieszczone do wzglądu i pobrania na stronie internetowej www.e-palety.com. W zakresie opłat dodatkowych postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed regulaminami Przewoźników.

 1. Z usług świadczonych przez Zleceniobiorcę korzystać może każdy Użytkownik po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej. W procesie rejestracji, użytkownik podaje wymagane dane do realizacji usługi, akceptuje Regulamin, a także regulaminy przewoźników.

 2. Wszelkie usługi zlecone poprzez użycie adresu e-mail i hasła Zleceniodawcy, traktuje się jak zamówione przez Zleceniodawcę.

 3. Wszelka korespondencja Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą dokonywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym składanie reklamacji.

 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów, kodów źródłowych, danych dostępowych (loginów, haseł itp.) oraz wszelkich informacji otrzymanych lub uzyskanych od Zleceniodawcy w związku ze świadczeniem Usług. 

 5. Zleceniobiorca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

 

 1. Realizacja usługi

 1. W celu realizacji zlecenia usługi Zleceniodawca wypełnia formularz "ZAMÓW KURIERA" dostępny na stronie internetowej www.e-palety.com.

 2. Po złożeniu zamówienia usługi, Zleceniodawca otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia oraz list przewozowy. Zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia jego poprawności ze stanem faktycznym oraz wydrukowania listu przewozowego lub Etykiety adresowej wygenerowanej przez Zleceniobiorcę i przekazania jej Kurierowi. W przypadku zamówienia w firmie GLS list przewozowy nie jest generowany przez Serwisu e-palety.com. Kurier dostarcza niezbędne do nadania przesyłki dokumenty, w momencie odbioru przesyłki od Nadawcy.

 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do podania Zleceniobiorcy wszelkich informacji dotyczących przesyłki, w tym wymiarów, wagi, zawartości zgodnie z jej rzeczywistym stanem.

 4. Zleceniodawca zobowiązany jest zapakować przesyłkę według reguł obowiązujących 
  i podanych przez Zleceniobiorcę na stronie www.e-palety.com.

 5. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność finansową za podanie nieprawidłowych danych. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących wymiarów, wagi przesyłki oraz innych wymaganych parametrów uprawnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT na uzupełniającą kwotę wynikającą z Tabeli Opłat. Zleceniobiorca uprawniony jest także do wstrzymania przesyłki w magazynach Kuriera do czasu opłacenia w/w faktury. Jednostką weryfikującą prawidłowość parametrów przesyłek jest firma wykonująca usługę przewozu tj. Przewoźnik. Weryfikacja odbywa się na terminalu należącym do Przewoźnika.

 6. Zleceniodawca odpowiada też za wszelkie inne zdarzenia, które powodują naliczenie opłat dodatkowych przez Przewoźnika (jak np. opłata za magazynowanie, ponowne próby doręczeń, opłaty za elementy niestandardowe, zwrot do nadawcy, puste podjazdy oraz wszelkie inne zdarzenia szczegółowo opisane w Tabeli opłat).

 7. Zleceniodawca zobowiązany jest do uregulowania dodatkowej opłaty ustalonej na podstawie Tabeli opłat, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę.

 8. Przesyłki nie mogą zawierać towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, lub dla jakichkolwiek środków transportu, lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić lub uszkodzić inne towary przewożone lub których przewożenie, eksport lub import jest zabroniony przez właściwe przepisy prawa, w szczególności z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. Zatajenie faktu przewożenia towarów stanowiących zagrożenia dla życia i zdrowia będzie skutkowało karą w wysokości pięciu tysięcy złotych. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od dnia wystawienia i doręczenia dokumentu stwierdzającego naliczenie kary umownej.

 9. Poprzez akceptację regulaminu Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu i otrzymywania ich drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany podczas rejestracji na stronie www.e-palety.com, zobowiązuje się do uregulowania należności w stosunku do Zleceniobiorcy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystawienia w/w faktury. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Zleceniobiorca uprawniony jest do naliczenia odsetek.

 10. Zleceniobiorca ma prawo dokonać potrąceń swojej wierzytelności z przysługującą Zleceniodawc wierzytelnością. Dokonanie potrącenia następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie.

 11. Doręczanie i odbiór przesyłek następuje na zasadach wskazanych w regulaminach, 
  o którym mowa w pkt. II pkt 5 niniejszego Regulaminu.

 12. Zleceniobiorca ma prawo do usunięcia i/lub zablokowania konta zarejestrowanego Zleceniodawcy, w szczególności w przypadku istnienia nieuregulowanych należności na rzecz Zleceniobiorcy, korzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 13. Zleceniobiorca nie wyraża zgody na nadawanie przesyłek na innym Liście przewozowym lub Etykiecie niż wygenerowanym przez Zleceniobiorcę.

 

 1. Warunki płatności

 1. Płatności za usługi świadczone w ramach Serwisu dokonywane są przez Zleceniodawcę z góry przelewem na konto lub za pośrednictwem platformy dotpay.pl

 2. Opłaty za usługi Zleceniobiorcy naliczane są na podstawie aktualnie obowiązującego Cennika.

 3. Zleceniobiorca zastrzega możliwość zmiany Cennika.

 4. Każdorazowe logowanie się Serwisu i dokonanie zlecenia w serwisie e-palety.com oznacza akceptację obowiązującego w danej chwili Cennika.

 5. Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Zleceniodawca akceptuje przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Zleceniobiorcę i wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany podczas rejestracji w serwisie e-palety.com.

 6. Na wyraźne żądanie zgłoszone przez Zleceniodawcę w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, Zleceniobiorca wyśle fakturę VAT w formie papierowej na wskazany adres, za pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 zł netto.

 7. Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym.

 8. Zakwestionowanie przez Klienta faktury bądź jej części powinno zostać zgłoszone Zleceniobiorcy do 7 dni po jej otrzymaniu.

 9. W przypadku nieuregulowania faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca zastrzega możliwość naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie a także skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 10. Zwroty pieniężne należne Zleceniodawcy przekazywane są w formie środków do wykorzystania na przyszłe usługi w systemie e-palety.com. Na życzenie Zleceniodawcy, należne środki pieniężne mogą zostać zwrócone na konto Zleceniodawcy, po uprzednim wystawieniu przez Zleceniobiorcę faktury korygującej. W przypadku, kiedy Zleceniodawca opłacał zamówienie za pośrednictwem firmy DotPay, zwracana kwota zostanie pomniejszona o 2% wynikające z prowizji pobieranej przez firmę DotPay.

 

 1. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia Kurierowi lub nieprawidłowości w pracy Serwisu e-palety.com, niewłaściwego wykonania usługi kurierskiej przez Kuriera należy zgłaszać poprzez e - mail: biuro@e-palety.com.

 2. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewłaściwego wykonania usługi kurierskiej przez Kuriera, Zleceniobiorca przekaże zgłoszenie reklamacyjne Przewoźnikowi, celem jego rozpatrzenia.

 3. Reklamacje powinny zawierać: imię, nazwisko, adres, kwotę roszczenia, tytuł oraz uzasadnienie i podpis uprawnionego, a ponadto należy dołączyć dokumenty związane z nadaniem Przesyłki oraz potwierdzone kopie dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia oraz jeżeli go sporządzono przy przyjęciu przesyłki, oryginał protokołu szkodowego (egzemplarz należący do poszkodowanego). Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zleceniodawca zostanie wezwany, aby usunął braki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Zleceniobiorcę uzupełnionej reklamacji.

 4. Zleceniobiorca podejmie starania, aby reklamacja dotycząca świadczonej usługi przez Przewoźnika była rozpoznana w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przez Zleceniobiorcę przekazania reklamacji do przewoźnika. Po rozpatrzeniu reklamacji  Zleceniobiorca, Przewoźnik lub Ubezpieczyciel Przewoźnika powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub odmowie uznania reklamacji.

 5. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania usługi przewozowej, opóźnienia w jej wykonaniu, zagubienia, uszkodzenia przesyłki rozstrzyga Przewoźnik za pośrednictwem Zleceniobiorcy, przy czym złożenie reklamacji przez serwis e-palety.com stanowi jedynie powiadomienie przewoźnika o fakcie zakwestionowania usługi i wszczęcia procedury reklamacyjnej.

 6. W przypadku reklamacji dotyczącej stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera, zgodnie z regulaminem danego Przewoźnika, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty doręczenia Przesyłki.

 7. Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy prawo przewozowe oraz ustawy prawo pocztowe, nadawcy oraz odbiorcy (adresatowi), przysługuje także prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Przewoźnika.

 8. Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu przesyłki winny być zgłoszone w terminie do 2 miesięcy  (w przypadku transportu drogowego) od dnia odbioru przesyłki, w przypadku uszkodzenia przesyłki do 14 dni od daty doręczenia, z zastrzeżeniem iż protokół szkody powinien być sporządzony najpóźniej do 7 dni od daty doręczenia przesyłki, a w przypadku zaginięcia przesyłki w terminie 14 dni od dnia w którym przesyłka winna być doręczona.

 9. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku uiszczenia opłaty za wykonaną usługę.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 1. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania usługi świadczonej Użytkownikowi na podstawie umowy. 

 2. Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia usługi, a w szczególności przekazanie ich Kurierowi będącego wykonawcą usługi przewozu przesyłki.

 3. Szczegóły odnoszące się do praw Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych opisane zostały w Polityce Prywatności.

 

 1. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

 1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie swojego zobowiązania, polegającego w szczególności na generowaniu Etykiety i organizacji usługi spedycyjnej zgodnie z zamówieniem Klienta.

 2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy jest limitowana. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem, jedynie do wysokości uiszczonych Zleceniobiorcy przez takiego Użytkownika opłat netto za daną usługę. Zleceniobiorca ponosi wobec Klienta niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 3. Zleceniobiorca nie odpowiada ze problemy z funkcjonowaniem poczty e-mail Zleceniodawcy, innych przekaźników informacji, za błędy powstałe z winy Kuriera lub Użytkownika oraz innych niezależnych od niego przyczyn, jak np. siła wyższa.

 4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych informacji przez Użytkownika (np. błędne adresy, numery konta itp.). Odpowiedzialność za konsekwencje podania nieprawidłowych danych przez Zleceniodawcę, ponosi on w całości.

 5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia oraz braki w realizacji zwrotów pobrań oraz inne opóźnienia i braki oraz błędy w sytuacji gdy list przewozowy zawierał błędne dane wprowadzone przez Zleceniodawcę oraz w przypadku użycia innego niż wygenerowanego listu przewozowego od Zleceniobiorcy.

 6. Zleceniobiorcą nie ponosi odpowiedzialności za brak, niedostateczne lub wadliwe opakowanie Przesyłki.

 7. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi przewozu przesyłki ponosi Przewoźnik zgodnie z obowiązującym regulaminem o którym mowa w pkt. II pkt 5 Regulaminu.

 8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie hasła oraz innych danych uprawniających do logowania w serwisie e-palety.com.

 9. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione korzystanie z jego loginu i hasła oraz innych danych.

 10. Zleceniobiorca nie ponosi wobec Użytkownika niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

 11. Jeżeli parametry Przesyłki przekroczą wielkości deklarowane w Serwisie, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu w Przesyłce, zachowując jednocześnie prawo do pobrania wynagrodzenia jak za prawidłowo wykonaną usługę.

 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta

Użytkownicy będący Konsumentami mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny o ile usługa nie została przekazana do realizacji lub usługa została już zrealizowana. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać w formie elektronicznej na adres mailowy Zleceniobiorcy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa przewozowego, Prawa pocztowego, Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego.  

 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych ze świadczeniem usług przez Zleceniobiorcę jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny z siedzibą w Polsce. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, sądem właściwy do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Zleceniobiorcę oraz Zleceniodawcę.

 4. Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  Zleceniobiorca informuje, że pod adresem 
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 5. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Zleceniobiorcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 6. Zleceniodawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniobiorcy przenieść praw i obowiązków, roszczeń wynikających z korzystania z Serwisu na osobę trzecią.