Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x
LOGOWANIE
ZAREJESTRUJ SIĘ

Infolinia: 665-26-26-26

e-mail: biuro@e-palety.com

Regulamin

Niniejszy regulamin dotyczy serwisu internetowego "e-palety.com”, który jest pośrednikiem w generowaniu etykiety na przesyłkę oraz listu przewozowego umożliwiającego nadanie przesyłki u kuriera.

Regulamin
Regulamin niniejszy określa zasady i warunki świadczenia usług przez spółkę pod firmą CEROMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, 60-838 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000448117 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7811882865, REGON 302332464, w ramach serwisu internetowego pod nazwą https://www.e-palety.com

I. Definicje
Pojęciom i określeniom używanym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące definicje:
a) Zleceniobiorca: CEROMA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, 60-838 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000448117 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
b) Zleceniodawca: podmiot zlecający usługę za pośrednictwem Zleceniobiorcy i przekazujący przesyłkę przewoźnikowi wskazanemu przez Zleceniobiorcę do zrealizowania usługi przewozu rzeczy;
c) Nadawca: podmiot przekazujący/wydający kurierowi przesyłkę w celu zrealizowania usługi; Nadawca może być jednocześnie Zlecającym
d) Użytkownik: osoba korzystająca z serwisu https://www.e-palety.com w ramach którego działa Zleceniobiorca
e) Usługa (usługa kurierska): usługa świadczona przez Zleceniobiorcę polegająca na generowaniu etykiety na przesyłkę oraz listu przewozowego umożliwiającego nadanie przesyłki u kuriera oraz usługa wykonywana przez przewoźnika na zlecenie Zleceniobiorcy, polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich
f) Kurier (przewoźnik): firma kurierska świadcząca usługi przewozowe: GLS , DHL , Schenker , Gefco , Raben , Et logistik.
g) List przewozowy / etykieta – dokument będący dowodem przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej.
h) Przesyłka pobraniowa - przesyłka, której warunkiem odbioru jest uiszczenie przez odbiorcę opłaty wskazanej przez nadawcę w liście przewozowym
i) Odbiorca – podmiot przyjmujący przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi kurierskiej
j) Cennik - aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej serwisu
www.e-palety.com uwzględniająca gabaryty przesyłek, miejsce dostawy, rodzaj przesyłki i inne okoliczności faktyczne lub prawne mające wpływ na realizację usługi kurierskiej.
II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu e-palety.com
2. Każdy użytkownik serwisu e-palety.com zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Zalogowanie do serwisu e-palety.com oznacza akceptację obowiązującego w danej chwili regulaminu umieszczonego do pobrania na stronie internetowej www.e-palety.com
4. Każde zlecenie wykonania usługi złożone Zleceniobiorcy jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
5. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest aktualny regulamin świadczenia usług przewozowych przez przewoźników: GLS https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin , DHL http://www.dhl.com.pl/pl/express/wyslij_przesylke/informacje_dodatkowe/terms_conditions.html, Schenker http://www.logistics.dbschenker.pl/file/log-pl-pl/1796704/V0OmHAy5wD9I9DMyIa9uU9Wp6t8/9080388/data/WUS_kwiecien_2015.pdf, Raben http://polska.raben-group.com/strefa-klienta/regulamin-swiadczenia-uslug/, fedex http://www.fedex.com/pl/domestic-services/terms/, Et logosic http://www.etlogistik.com/Upload/Files/pl/docs/REGULAMIN%20ETL%20(aktualizacja%2020150701).pdf. Regulaminy przewoźników są umieszczone do wzglądu i pobrania na stronie internetowej www.e-palety.com
6. Z usług świadczonych przez Zleceniobiorcę korzystać może każdy użytkownik po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej. W procesie rejestracji, użytkownik podaje wymagane dane i akceptuje regulaminy przewoźników wskazane w niniejszym regulaminie oraz w procesie rejestracji.
7. Wszelkie usługi zlecone poprzez użycie adresu e-mail i hasła Zleceniodawcy, traktuje się jak zamówione przez Zleceniodawcę.
8. Wszelka korespondencja Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą dokonywana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym składanie reklamacji.
9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów, kodów źródłowych, danych dostępowych (loginów, haseł itp.) oraz wszelkich informacji otrzymanych lub uzyskanych od Zleceniodawcy w związku ze świadczeniem Usług.
 
III. Realizacja usługi
1. W celu realizacji zlecenia usługi Zleceniodawca wypełnia formularz "ZAMÓW KURIERA" dostępny na stronie internetowej www.e-palety.com
2. Po złożeniu zamówienia usługi, Zleceniodawca otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia oraz list przewozowy. Zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia jego poprawności z rzeczywistością oraz wydrukowania listu przewozowego lub etykiety adresowej wygenerowanej przez Zleceniobiorcę i przekazania jej kurierowi.
W przypadku zamówienia w firmie GLS list przewozowy nie jest generowany po stronie serwisu e-palety.com. Kurier dostarcza niezbędne do nadania przesyłki dokumenty, w momencie odbioru przesyłki od nadawcy
3. Zleceniodawca zobowiązany jest do podania Zleceniobiorcy wszelkich informacji dotyczących przesyłki, w tym wymiarów, wagi, zawartości zgodnie z jej rzeczywistym stanem.
4. Zleceniodawca zobowiązany jest zapakować przesyłkę według reguł obowiązujących
i podanych przez Zleceniobiorcę na stronie www.e-palety.com
5. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność finansową za podanie nieprawidłowych danych. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących wymiarów, wagi przesyłki oraz innych wymaganych parametrów uprawnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury Vat na uzupełniającą kwotę wynikającą z aktualnego cennika serwisu brokerskiego. Zleceniobiorca uprawniony jest także do wstrzymania przesyłki w magazynach Kuriera do czasu opłacenia w/w faktury. Jednostką weryfikującą prawidłowość parametrów przesyłek jest firma wykonująca usługę przewozu tj. przewoźnik. Weryfikacja odbywa się na terminalu należącym do przewoźnika.
6. W przypadku naliczenia przez Kuriera dodatkowych opłat zgodnych z regulaminem i cennikiem (m.in.: opłaty za magazynowie ( 50 zł / netto / dzień ), za ponowne próby doręczeń ( 50 % frachtu ), opłaty za element niestandardowy, zwrot do nadawcy ( 100 % frachtu ), puste podjazdy ( 35 % frachtu ) itp.) koszty w/w opłat ponosi Zleceniodawca na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury Vat.
7. Przesyłki nie mogą zawierać towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, lub dla jakichkolwiek środków transportu, lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić lub uszkodzić inne towary przewożone lub których przewożenie, eksport lub import jest zabroniony przez właściwe przepisy prawa, w szczególności z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629). Zatajenie faktu przewożenia towarów stanowiących zagrożenia dla życia i zdrowia będzie skutkowało karą w wyskości pieciu tysiecy złotych netto.
8. Poprzez akceptację regulaminu Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu i otrzymywania ich drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany podczas rejestracji na stronie www.e-palety.com, zobowiązuje się do uregulowania należności w stosunku do Zleceniobiorcy nie później niż w przeciągu 7 dni od dnia wystawienia w/w faktury.
9. Zleceniobiorca ma prawo dokonać potrąceń swojej wierzytelności z przysługującej wierzytelności Zleceniodawcy. Dokonanie potrącenia następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie.
10. Doręczanie i odbiór przesyłek następuje na zasadach wskazanych w regulaminach,
o którym mowa w pkt. II pkt 5 niniejszego regulaminu
11. Zleceniobiorca ma prawo do usunięcia i/lub zablokowania konta zarejestrowanego zleceniodawcy bez podania przyczyny.
12. Zleceniobiorca nie wyraża zgody na nadawanie przesyłek na innym liście przewozowym lub etykiecie niż wygenerowanym przez Zleceniobiorcę
13. Zleceniobiorca ma prawo naliczyć opłatę w postaci kary umownej w przypadku nadania przesyłki za pomocą innego listu przewozowego niż ten który został wygenerowany przez system e-palety.com, w wysokości 25,00 zł netto, za zmiany na wygenerowanym liście przewozowym, za nadanie przesyłki o innych parametrach niż zdeklarowane lub za inne usługi doliczone przez przewoźnika a nie oznaczone w formularzu nadania przesyłki. Kara umowna wynosi odpowiednio 10,00 zł za różnicę powodującą dopłatę do 100,00 zł i 25,00 zł dopłatę w kwocie powyżej 100,00 zł.

IV. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy
1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie swojego zobowiązania.
2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, jednakże nie obejmuje utraconych korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
3. Zleceniobiorca nie odpowiada ze problemy z funkcjonowaniem poczty email, innych przekaźników informacji, za błędy powstałe z winy Kuriera lub niezależnych od niego przyczyn.
4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych informacji (np. błędne adresy, numery konta itp.)
5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia oraz braki w realizacji zwrotów pobrań oraz inne opóźnienia i braki oraz błędy w sytuacji gdy list przewozowy zawierał błędne dane wprowadzone przez Zleceniodawcę oraz w przypadku użycia innego niż wygenerowanego listu przewozowego od zleceniobiorcy.
6. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi przewozu przesyłki ponosi przewoźnik zgodnie z obowiązującym regulaminem o którym mowa w pkt. II pkt 5 niniejszego regulaminu.
7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związane z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki.
8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie hasła uprawniającego do logowania w serwisie e-palety.com.
9. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione korzystanie z jego loginu i hasła.
10. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezależne od niego problemy techniczne oraz awarie serwerów
V. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego przekazania zlecenia Kurierowi lub nieprawidłowości w pracy platformy e-palety.com, niewłaściwego wykonania usługi kurierskiej przez kuriera należy zgłaszać poprzez e- mail: biuro@e-palety.com w ciągu 7 dni od daty złożenia.
2. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewłaściwego wykonania usługi kurierskiej przez Kuriera, Zleceniobiorca przekaże zgłoszenie reklamacyjne przewoźnikowi, celem jego rozpatrzenia.
3. Termin przekazania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej wpływu. Odpowiedź wysyłana jest Zleceniodawcy drogą elektroniczną na adres, z którego reklamacja została wysłana.
4. Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy prawo przewozowe oraz ustawy prawo pocztowe, nadawcy oraz odbiorcy (adresatowi), przysługuje także prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera.
VI. Warunki płatności
1. Płatności za usługi dokonywane są przez Zleceniodawcę z góry przelewem na konto lub za pośrednictwem platformy dotpay.pl
2. Opłaty za usługi Zleceniobiorcy naliczane są na podstawie aktualnie obowiązującego cennika.
3. Zleceniobiorca zastrzega możliwość zmiany cennika
4. Każdorazowe logowanie się w serwisie e-palety.com oznacza akceptację obowiązującego w danej chwili cennika.
5. Na podstawie na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Zleceniodawca akceptuje przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Zleceniobiorcę i wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany podczas rejestracji w serwisie e-palety.com.
6. Na wyraźne żądanie zgłoszone przez Zleceniodawcę w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, Zleceniobiorca wyśle fakturę Vat w formie papierowej na wskazany adres, za pobraniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 zł netto.
7. Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Terminem zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na wskazanym na fakturze koncie bankowym.
8. Zakwestionowanie przez Klienta faktury bądź jej części powinno zostać zgłoszone zleceniobiorcy do 7 dni po jej otrzymaniu.
9. W przypadku nieuregulowania faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca zastrzega możliwość naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie a także skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
10. Zwroty pieniężne należne Zleceniodawcy przekazywane są w formie środków do wykorzystania na przyszłe usługi w systemie e-palety.com. Na życzenie Zleceniodawcy, należne środki pieniężne mogą zostać zwrócone na konto Zleceniodawcy, po uprzednim wystawieniu przez Zleceniobiorcę faktury korygującej. W przypadku, kiedy Zleceniodawca opłacał zamówienie za pośrednictwem firmy DotPay, zwracana kwota zostanie pomniejszona o 2% wynikające z prowizji pobieranej przez firme DotPay.
VII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa przewozowego, Prawa pocztowego, Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. i innych przepisów obejmujących.